Voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden Huidzorg

De huidtherapeut hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1.            ALGEMEEN
1.1          In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan Huidzorg gevestigd te Utrecht, aan de Bernadottelaan 6E. De    huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform vigerende beroepscode van de NVH.

1.2          In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3          In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.

1.4          Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.

1.5          Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6          Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7          De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk Uitgesloten.

2.            OVEREENKOMST

2.1          De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2          De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3.            TOESTEMMING
3.1          De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemmingdaartoe aan de huidtherapeut.

3.2          De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3          De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4          In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4.            INFORMATIE
De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5.            TARIEVEN EN ZORGVERZEKERING
5.1          Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2          De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6.            BETALING

6.1          De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.

6.2          Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3          Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4          In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.5          Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6          De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7          De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7             ANNULERING

7.1          In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

7.2          Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3          Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt of deze het antwoordapparaat inspreekt.

8             AANSPRAKELIJKHEID
Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is dien aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakomen van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9             KLACHTEN

9.1          In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zaken tot een oplossing te komen.

9.2          Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden  tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.

9.3          Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich richten tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10           NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11           TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12           WIJZIGING

12.1       De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2       Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

PRIVACYVERKLARING HUIDZORG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wilt u meer weten over de AVG wetgeving, kijk dan op deze website van de autoriteit persoonsgegevens. Voor deze nieuwe wetgeving hebben wij een privacy verklaring opgesteld. Hieronder treft u onze privacy verklaring aan.

1 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Praktijk voor huidtherapie Huidzorg kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidzorg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidzorg verstrekt.  Huidzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens.

2 WAAROM  HUIDZORG GEGEVENS NODIG HEEFT
Huidzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Huidzorg uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

3 HOE LANG HUIDZORG GEGEVENS BEWAART
Huidzorg bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

4 DELEN MET ANDEREN
Huidzorg verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Huidzorg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. www.huidzorgutrecht.nl Huidzorg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6 GOOGLE ANALYTICS

Huidzorg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Huidzorg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

7 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u contact met ons opnemen. Wij reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

8 BEVEILIGEN

Huidzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidzorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met onze praktijk. Onze contactgegevens treft u hier.